Vedtægter for Køge Atletikforening

Vedtægter for Køge Atletikforening 

1 Foreningens navn, hjemsted og formål 

Foreningens navn er Atletikforeningen Køge Gymnastik – og Idrætsforening. Foreningen er  tilsluttet Dansk Atletik Forbund og dermed Danmarks Idræts Forbund. 

Ved denne tilslutning er foreningens og dens medlemmer også underlagt disse forbunds  bestemmelser. 

Foreningens hjemsted er Køge Kommune. Foreningens formål er: 

 • at skabe og øge interessen for aktiv fritid. 
 • at give medlemmerne mulighed for at dyrke denne interesse ved atletik, og andre  aktiviteter. 
 • at fremme kammeratskabet i foreningen. 

1B: Det er desuden foreningens formål at ovenstående via et forpligtende fællesskab fremmer  medlemmernes demokratiforståelse og styrker deres evne og lyst til at tage ansvar for eget liv  og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 

2 Optagelse af medlemmer 

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret. Foreningens  vedtægter, og udfyldt indmeldelsesblanket. 

Stk. 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke  fra forældre/værge. 

Stk. 3. Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen. 

3 Kontingent 

Foreningens kontingent fastsættes på en generalforsamling. 

Stk. 2. Kontingentet opkræves forud for én sæson ad gangen og er bindende for  hele sæsonen. 

Stk. 3. Formand og kasserer har nedsat kontingent. Ledere og trænere kan have nedsat  kontingent efter vedtagelse i bestyrelsen. 

4 Udmeldelse – eksklusion 

Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14  dages varsel. Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte  frist, (som skal være medlemmet skriftligt bekendt eller påført indbetalingsblanketten), kan  vedkommende slettes uden forudgående meddelelse. 

5 Udelukkelse

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af  foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold, som f.eks. forenings skadelig virksomhed, giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om  eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion  skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3  af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 

  

6 Ordensbestemmelser 

Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende  inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere. 

Stk. 2 Medlemmet er pligtigt at overholde alle bestemmelser, som foreningens  generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området. 

7 Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og  indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside, samt ved  opslag på træningsstederne. 

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden  skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag  offentliggøres på træningsstedet senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer. Stemmeret kan kun benyttes ved personligt  fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning.  

Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke navn og formålsparagraf  §1, eksklusion §5, vedtægtsændringer §12 og foreningens ophør §13. "Blanke" stemmer  (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme. 

Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det. 

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det  indeværende år. 
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
 5. Fastsættelse af kontingent. 
 6. Valg af formand på ulige år. 
 7. Valg af kasserer på lige år.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer ulige år.  9. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
 9. Valg af revisorer, der vælges henholdvis lige og ulige år. 
 10. Valg af en revisorsuppleanter. 

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år, suppleanter for et år. Suppleanter  der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. I  år hvor formanden er på valg, vælges to bestyrelsesmedlemmer, og år hvor formanden ikke er  på valg, vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 8. Formanden og dirigenten underskriver referatet. 

8 Bestyrelsen – valg 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.  Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt  formanden, og godkendt. 

Stk. 2. Formand og kasserer skal være fyldt 18 år. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal  være fyldt 16 år. 

Stk. 3. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet  skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. 

Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg. Stk. 5. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden. 

Stk. 6. Bestyrelsen kan anvende lønnet eller ulønnet medhjælp til foreningens aktiviteter. 

Stk. 7. Bestyrelsen består af 6 personer. Ved afstemning og stemmelighed er formandens  stemme afgørende.  

9 Tegningsret 

Foreningen tegnes af formanden i forening sammen med kasser. I tilfælde af formandens  fravær tegnes foreningen af kasserer i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan  meddele fuldmagt. 

Stk. 2. Tegningsretten ved større dispositioner til en værdi over kr. 20.000 kr. kræves hele  bestyrelsens godkendelse. Køb/salg af fast ejendom skal altid godkendes på en ordinær eller  en ekstraordinær generalforsamling. 

10 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen  eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret  dagsorden, ønsker dette.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter at begæringen er fremsat over for  bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling jvf. §7. 

Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet. 

11 Regnskab 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og  status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges den ordinære generalforsamling. 

12 Vedtægtsændringer 

Stk. 12.1 Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¾ af  de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, og at antallet af disse stemmer udgør mindst  1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. 

Stk. 12.2 Et forslag til ændringer, der ikke kan vedtages af en generalforsamling på grund af  utilstrækkeligt antal stemmer – iflg. Paragraf 12 stk. 1 – kan ved enhver efterfølgende  ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette forslag på dagsordenen, vedtages ved  simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Stk. 12.3 Paragraf 1og 12 kan dog kun ændres, hvis mindst 4/5 af alle stemmeberettigede  medlemmer stemmer herfor. 

13 Foreningens opløsning 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt  ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for  forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke 3/4 af de stemmeberettigede, stemmer for en  nedlæggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, fra 4 til 8  uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet. 

Stk. 3. Ved foreningens ophør skal der inden for en måned sendes et slutregnskab til Kultur og  Idræt på kulturogidraet@koege.dk sammen med en kopi af referat fra foreningens  generalforsamling, hvor det fremgår, at foreningen lukkes. Sammen med regnskabet skal  indsendes en beslutning om, hvilket almennyttigt formål i Køge Kommune foreningens  eventuelle formue/overskud er anvendt til, og dokumentation for at overskuddet er anvendt til  det pågældende formål. 

Foreningen er stiftet den: 19.06.1896 

Vedtægterne er sidst revideret den: 15.09.2020 - erstatter vedtægter dateret januar 2019

Køge d. 15-9-2020