Vedtægter for Køge Atletikforening

 

1 Foreningens navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er Atletikforeningen Køge Gymnastik – og Idrætsforening. Foreningen er tilsluttet Dansk Atletik Forbund og dermed Danmarks Idræts Forbund.

Ved denne tilslutning er foreningens og dens medlemmer også underlagt disse forbunds bestemmelser.

Foreningens hjemsted er Køge Kommune.Foreningens formål er:

 • at skabe og øge interessen for aktiv fritid.
 • at give medlemmerne mulighed for at dyrke denne interesse ved atletik, og andre aktiviteter.
 • at fremme kammeratskabet i foreningen.

 

2 Optagelse af medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret. Foreningens vedtægter, og udfyldt indmeldelsesblanket.

Stk. 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 3. Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen.

 

3 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes på en generalforsamling. 

Stk. 2. Kontingentet opkræves forud for én sæson ad gangen og er bindende for hele sæsonen. 

Stk. 3.  Formand og kasserer er kontingent fri. Ledelse og trænere kan være kontingent frie efter vedtagelse i bestyrelsen.

 

4 Udmeldelse – eksklusion

Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel. Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist, (som skal være medlemmet skriftligt bekendt eller påført indbetalingsblanketten), kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse.

 

5 Udelukkelse

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold, som f.eks. fore­nings­skadelig virksomhed, giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eks­klusion skal optages som særskilt punkt på dags­ordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stem­me­berettigede medlemmer stemmer herfor.

  

6 Ordensbestemmelser

Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

Stk. 2 Medlemmet er pligtigt at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området.

 

7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside, samt ved opslag på træningsstederne.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres på træningsstedet senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer. Stemmeret kan kun benyttes ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage.

Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke navn og formålsparagraf §1, eksklusion §5, vedtægtsændringer §12 og foreningens ophør §13. "Blanke" stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme.

Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det indeværende år.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af formand på ulige år.
 7. Valg af kasserer på lige år.
 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 10. Valg af revisorer.
 11. Valg af en revisorsuppleanter.

 

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år, suppleanter for et år. Suppleanter der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. I år hvor formanden er på valg, vælges et bestyrelsesmedlem, og år hvor formanden ikke er på valg, vælges de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8. Formanden og dirigenten underskriver referatet.

 

8 Bestyrelsen – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden, og godkendt.

Stk. 2. Formand og kasserer skal være fyldt 18 år. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.

Stk. 3. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.

Stk. 5. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen kan anvende lønnet eller ulønnet medhjælp til foreningens aktiviteter.

 

9 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden i forening sammen med kasser. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af kasserer i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Stk. 2. Tegningsretten ved større dispositioner til en værdi over kr. 20.000 kr. kræves hele bestyrelsens godkendelse. Køb/salg af fast ejendom skal altid godkendes på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

 

10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af besty­relsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende moti­ve­ret dagsorden, ønsker dette.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest  6 uger efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling jvf. §7.

Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

 

11 Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges den ordinære generalforsamling.

 

12 Vedtægtsændringer

Stk. 12.1 Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, og at antallet af disse stemmer udgør mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 12.2 Et forslag til ændringer, der ikke kan vedtages af en generalforsamling på grund af utilstrækkeligt antal stemmer – iflg. Paragraf 12 stk. 1 – kan ved enhver efterfølgende ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette forslag på dagsordenen, vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 12.3 Paragraf 1og 12 kan dog kun ændres, hvis mindst 4/5 af alle stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

13 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke 3/4 af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstra ordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Stk. 3. Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægning, opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kom­munalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttigt idrætsarbejde i kom­munen.

 

Foreningen er stiftet den: 19.06.1896

     

Vedtægterne er sidst revideret den: 23.01.2019 - erstatter vedtægter dateret maj 2001