Referat fra generalforsamling

REFERAT GENERALFORSAMLINGEN 2023

Tirsdag 28.03.2023 i cafeen Hal 4 (tidl Tennishuset)

 

Dagsorden jf. vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent: Valgt blev Andreas
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. Beretningen er vedhæftet. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
 3. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse. Regnskabet blev udleveret. Regnskabet viser et underskud på kr 30.133, hvilke primært skuldes den tidligere vedtagelse om kontingentnedsættelse. Egenkapitalen udgør ved regnskabets afslutning kr 473.503, så klubben har en særdeles fornuftig økonomi.
 4. Budgettet for 2023 blev fremlagt. Der er budgetteret med samme antal medlemmer og aktiviteter for den kommende periode. Husleje udgør en større post, og der forhandles om en bedre økonomisk løsning. Der er efter budgettets udarbejdelse indgået sponsoraftale med Addere Revision. Indtægten for denne er ikke medtaget.
 5. Behandling af eventuelle indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent. Ingen ændringer i den tidligere vedtaget.
 7. Valg af formand i ulige år. Formand Kim Andersen er villig til genvalg og blev enstemmigt valgt.
 8. Valg af kasserer på lige år
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år. Claudio var på valg og ønskede ikke genvalg. Kim S var på valg. Villig til genvalg og blev valgt. Michael Gustavsen har for en periode været tilknyttet bestyrelsen, da denne har manglet medlemmer. Michael var villig til at fortsætte sit arbejde og blev valgt. Maja Feldby og Vibeke Hansen stillede deres kandidatur til rådighed og blev begge valgt. Bestyrelsen er hermed fuldtallig og består af. Formand Kim Andersen, kasserer Pernille Sveistrup, Kim Søresen, Michael Gustavsen, Maja Feldby og Vibeke Hansen
 10. Valg af bestyrelsessuppleanter: Andreas og Randi blev valgt
 11. Valg af revisorer: Lykke på valg – ønskede ikke genvalg. Claudio blev valgt som ny revisor. Ellen fortsætter sig hverv som revisor
 12. Valg af revisorsuppleant. Der var ingen kandidater – posten forblev ledig
 13. Faste udvalg: Champagnegalop udvalg fortsætter, men efterlyser hjælpe til at skaffe præmiesponsorer. Festudvalget fortsætter
 14. Eventuelt. Randi efterlyste fælles oplevelser/tilmeldinger for løbeholdene med deltagelse i klubtøj eventuelt fællesspisning m.m., så der blev et bedre sammenhold på tværs af holdene. Det blev aftalt at bestyrelsen arbejder sammen med holdenes trænere på et oplæg, men generelt er bestyrelsen ikke interesseret i detailstyring. Der mangler trænere på nogle løbehold – især hold 4. Søren foreslog, at der for holdene, hvor der mangler træner i stedet blev sendt en løber-repræsentant til trænermøderne. Klubben betaler gerne for trænerkurser.

 

Snak om klubkasser og fordeling af penge i disse.

Herman Schmidt mindepokal blev overrakt til Andreas for hans store arbejde som træner både i klubben og på ungdomslandsholdet, samt andre opgaver for klubben.

Generalforsamling sluttede som sædvanlig med at der blev råbt hurra for foreningen.

Køge den 25.05.2023.

Vibeke Hansen, referent

Kim Andersen, formand