Ekstraordinær generalforsamling

den 15. september kl. 19.15 i cafeteria i klubhuset

  1. Valg af dirigent
  2. Vedtagelse af nye vedtægter
  3. Evt.

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside, samt ved opslag på træningsstederne.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres på træningsstedet senest 8 dage før generalforsamlingen.