Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
17 marts 2020 kl. 19.00 i Tennisklubben.

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab samt budget for indeværende år.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af kasserer
  1. Palle Brix Andersen - ønsker ikke genvalg
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  1. Kim Andersen - villig til genvalg
  2. Kim Sørensen - villig til genvalg
  3. Kim Kokholm - villig til genvalg
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af revisorer.
  1. Allan Svane - villig til genvalg
 10. Valg af revisorsuppleanter.
 11. Eventuelt.
 12.  

Årsrapporten kan rekvireres hos kassereren via mail: palle@brixandersen.com

Forslag skal sendes skriftligt til formanden senest 3. marts via mail: tenna-love-atletik@hotmail.com

 

 

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside, samt ved opslag på træningsstederne.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres på træningsstedet senest 8 dage før generalforsamlingen.